Jdi na obsah Jdi na menu
 


XVIII ТУРНИР ДИАСПОР ЧЕШСКОЙ PЕСПУБЛИКИ ПО ФУТБОЛУ

12. 6. 2016

       

xviii.-tnmcr.jpg

 

XVIII. ROČNÍK TURNAJE NÁRODNOSTNÍCH MENŠÍN ČR V KOPANÉ

 grupele--skupiny--------------.jpg

czech_republic_czech_flag.png

Drazí spoluobčané, přátelé, vítáme vás! Rádi oznamujeme, že 18. června 2016, se uskuteční ХVIII ročník Turnaje Národnostních Menšin České Republiky ve Fotbale!

 

Zvláštní pozornost chceme soustředit na to, že v letošním roce byl připraven speciální sportovně-doprovodný program, věnovaný teto velké zajímavé události. V rámci projektu "Tématické Programy Regionální Spolupráci" Integrační klub česko-moldavské přátelství "Zimbru Olymp" v úzké spolupráci s Moldavskou Vládní organizací BRD - Úřad pro Koordinaci s Diasporou, zorganizovali příjezd do Prahy Moldavské Národnostní menšiny z Bulharska "Roděn Kraj"! Hosté doplní náš fotbalový tým, skupinu fanoušků a průvodní kulturní program v průběhu celého turnaje, plný tance a písní v moldavském, bulharském, ruském a dalších jazycích! Plus zástupci "Roděn Kraj" se zúčastní slavnostního zahájení turnaje, kde se předvedou s moldavskou lidovou písní a tancem!

 

Taky, ve spolupráci s Moldavskou Fotbalovou Federací, bylo dosaženo dohody o příjezdu do Prahy Ambasadora Moldavského fotbalu, aktuálního reprezentanta národního mužstva Moldávie - Valerie Andronika! Moldavský internacionál se zúčastní ceremoniálu slavnostního zahájení, kde přednese proslov k organizátorům a všem účastníkům turnaje, bude celý den v blízkosti týmu, kterému pomůže v organizaci hry pro dosažení nejvyššího výsledku a taky uskuteční Autogramiádu pro každého na této prestižní sportovně-kulturní akci mezinárodního formátu, která již dávno přesahuje hranice sportu! Moldavská Fotbalová Federace také, v rámci projektu, laskavě poskytla našemu týmu nový komplet formy týmu Moldavského národního mužstva, značky ЈAKO!

 

Přímou účast v našem doprovodném programu taky přijme známý etno-folklorní soubor Moldavské Diaspory v Čechii - "Kodrjanka" a obchodní společnosti: Carpeta s.r.o., Moldvin s.r.o. a Inelet s.r.o. Po celou dobu absolvování turnaje, až po večerní závěrečný hvizd, Moldavská Republika bude reprezentovat svou národní kulturu, historii, tanec, písně, sport, vinařství, koberce atd. ve speciálně určeném pro toto reprezentačním místě, kde se v pohodlných stanech usadí naše Moldavská expozice. Navštíví nás i Mimořádný a Zplnomocněný Velvyslanec Moldavské Republiky v České Republice E.S. pan Vitalie Rusu.

 

Jak je vidět, všichni máme velkou touhu a ambice udělat den 18 června nezapomenutelným zážitkem pro Moldavskou Diasporu v České republice a její přátelé! Již teď si můžete naplánovat strávit tento krásný, zajímavý letní den, plný sportovních a kulturních emocí s naším týmem, Diasporou, hosty z Bulharska a Moldavska a účastníky turnaje prakticky z celého Světa! Vaši podporu potřebujeme! Přijďte! Připojte se! Fandíte! Nebuďte pouhými svědky - buďte přímými účastníky sportovní bitvy našeho celého Moldavského týmu! Společně jsme neporazitelní!

 

Takže, v sobotu 18. června 2016 od 8:30, na adrese: stadion Juliska, Na Julisce 28, Praha 6 – Dejvice, čeká nás velká událost. Tým Moldavanů se zůčastní dalšího, ХVIII v pořádí, Turnaje Národnostních Menšin České Republiky v mini-Kopané o Pohár 1. místopředsedy Senátu České Republiky, který se koná pod záštitou Senátu České republiky a technickým pořadatelem je Unie Armádních Sportovních Klubů ČR - z UNIASK z.s.

 

Do toho, Moldavané!

 

TURNEUL DE FOTBAL AL MINORITĂŢILE ETNICE DIN CEHIA – ЕDIŢIA A XVIII.

 grupele--skupiny--------------.jpg

moldova-flag.jpg

Dragi compatrioți, prieteni, vă urăm bun venit! Cu bucurie vă anunțăm că la 18 iunie 2016, va avea loc a XVIII-cea Ediţie al  Turneului de Fotbal al Minorităţilor Etnice din Cehia!

 

Cu o atenție deosebită am dori să subliniăm faptul că în acest an a fost pregătit un program sportiv-divertisment special, dedicat acestui eveniment interesant. În cadrul proiectului „Programului Parteneriate Tematice Regionale“  Clubul de Integrare al prieteniei moldo-cehe "Zimbru Olymp", în strânsă cooperare cu organizația guvernamentală din Moldova BRD - Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, au organizat o vizită la Praga al Diasporei Moldovenești din Bulgaria "Roden Krai"! Oaspeții vor completa echipa noastră, echipa de suporteri și programul cultural de însoțire în timpul turneului, plin de dansuri și cântece în limbi moldovenească, bulgară, rusă ši alte! În plus, reprezentanții "Roden Krai" vor participa la ceremonia de deschidere a turneului cu executarea populară moldovenească de cântec și dans!

 

De asemenea, în cooperare cu Federația Moldovenească de Fotbal, sa ajuns la un acord cu privire la sosirea în Praga a Ambasadorul fotbalului Moldovenesc, reprezentantul actual al echipei naționale a Moldovei - Valeriu Andronic! Internaționalul moldovenesc va participa la ceremonia de deschidere, unde se va adresa spre organizatori și participanți al turneului, va fi toată ziua cu echipa, va ajuta cu organizarea jocului, ca să obținem cele mai bune rezultate, precum și va petrece o Autogramiadă pentru toți prezenți la acest eveniment sportiv prestigios și cultural de format internațional, care de  mult timp este ceva mai mult, decît doar sport! Federația Moldovenească de Fotbal de asemenea, în cadrul proiectului, cu amabilitate a oferit echipei noastre un nou set de forme a selecționatei Moldovei de fotbal, firmei ЈAKO!

 

De asemenea, în programul nostru de însoțire vor participa direct ansamblul popular etno-folcloric al Diasporei Moldovenești în Republica Cehă - "Kodrjanka" și agenți comerciali: Carpeta s.r.o., Moldvin s.r.o. și Inelet s.r.o. Pe toata durata turneului, până în seara zilei până la fluierul final, Republica Moldova va reprezenta cultură sa națională, istoria, dansul, cântece, sport, vin, carpete, etc. în locatie specială pentru această prezentare, unde va găzdui expoziția noastră moldovenească în corturi confortabile. Vizitează-ne și Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă E.S. dl Vitalie Rusu.

 

După cum se poate observa, noi toti avem o mare dorință și ambiția de a face ziua de 18 iunie o zi deosebită pentru Diaspora Moldoveneacă în Republica Cehă și prietenii ei! Deja, puteți programa ca să petreceți acestă frumoasă, interesantă zi de vară plină de emoții sportive și culturale cu echipa noastră, Diaspora, oaspeții din Bulgaria și Moldova, și participanții la turneului aproape din întreaga Lume! Avem nevoie de sprijinul Dumneavoastră! Veniți! Alăturați! Susțineți! Nu fiți doar martori - fiți participanți direcți în lupta sportivă echipei întregi din Moldova! Împreună suntem de neînvins!

 

Deci, sâmbătă 18 Iunie 2016 de la ora 8:30, la adresa: stadionul Juliska, Na Julisce 28, Praha 6 - Dejvice, ne așteptă un eveniment mare. Echipa de Moldoveni va participa la următoar, ХVIII. într-un rând Turneu de Fotbal al Minorităţilor Etnice din Cehia la mini-Fotbal, pentru Cupa primului vicepreședinte al Senatului Republicii Cehe, care se desfășoară sub patronajul Senatului Republicii Cehe și este organizat de Uniunea Cluburilor Sportive ale Armatei din Republica Cehă - UNIASK z.s.

 

Haideţi, Moldoveni!

 

XVIII. СЕЗОН ТУРНИРA ДИАСПОР ЧЕШСКОЙ RЕСПУБЛИКИ ПО ФУТБОЛУ

 grupele--skupiny--------------.jpg

russia-flag.jpg

Дорогие соотечественники, друзья, приветствуем вас! Рады сообщить, что 18 июня 2016 года, состоится ХVIII сезон Турнира Народных Диаспор Чешской Республики по Футболу!

 

Особое внимание хотим акцентировать на то, что в этом году была подготовлена специальная спортивно-сопроводительная программа, приуроченная к этому большому интересному событию. В рамках проекта "Тематические Программы Регионального Сотрудничества" Интеграционный клуб чешско-молдавской дружбы "Zimbru Olymp" в тесном сотрудничестве с Молдавской Правительственной организацией BRD - Бюро по Координации с Диаспорой, организовали приезд в Прагу Молдaвскй Диаспоры из Болгарии "Роден Край"! Гости дополнят нашу футбольную команду, фанатскую дружину и сопроводительную культурную программу в течение всего турнира, полную танцев и песен на молдавском, болгарском, русском и других языках! Плюс представители "Роден Край" будут учaствовать в торжественном открытии турнира с исполнением молдавской народной песни и танца!

 

А так же, в сотрудничестве с Федерацией Футбола Молдовы, была достигнута договорённость о приезде в Прагу Амбасадора Молдавского футбола, актуального игрока национальной сборной Молдовы - Валерия Андроника! Молдавский интернационал будет участвовать в торжественном открытии, где обратится с речью к организаторам и всем участникам турнира, будет целый день рядом с командой, которой поможет в организации игры для достижения наивысшего результата, а так же проведёт Автограмиаду для всех на этой престижной спортивно-культурной акции международного формата, которая уже давно выходит за рамки спорта! Федерация Футбола Молдовы также, в рамках проекта, любезно предоставила нашей команде новый комплект формы сборной Молдовы по футболу, фирмы JАKO!

 

Прямое участие в нашей сопроводительной программе так же примет известный этно-фольклорный ансамбль Молдавской Диаспоры в Чехии - "Kodrjanka", коммерческие агенты: Carpeta s.r.o., Moldvin s.r.o. и Inelet s.r.o. В течение всего времени прохождения турнира, аж до вечернего финального свистка, Республика Молдова будет представлять свою национальную культуру, историю, танец, песни, спорт, виноделие, ковровые изделия и т.д. в специально отведённом для этого презентационном месте, где в удобных палатках разместится наша Молдавская экспозиция. Посетит нас и Чрезвычайный и Уполномоченный Посол Республики Молдова в Чешской Республике E.S. господин Виталий Русу.

 

Как видно, у всех у нас есть огромное желание и амбиции сделать день 18 июня незабываемым для Молдавской Диаспоры в Чехии и её друзей! Уже сейчас вы можете зaпланировать провести этот красивый, интересный летний день, полный спортивных и культурных эмоций с нашей командой, Диаспорой, гостями из Болгарии, Молдовы и участниками турнира практически со всего Света! Ваша поддержка нам необходима! Приходите! Присоединяйтесь! Болейте! Не будьте простыми свидетелями - будьте прямыми участниками спортивной битвы всей нашей Молдавской команды! Вместе мы непобедимы!

 

Итак, в субботу 18 июня 2016 с 8:30, по адресу: стадион Juliska, Na Julisce 28, Praha 6 – Dejvice, нас ждёт большое событие. Команда Молдаван будет участвовать в очередном, ХVIII по счёту Турнире Народных Диаспор Чешской Республики по мини-Футболу за Кубок 1-ого зам.председателя Сената Чешской Республик, который проходит под патронатом Сената Чешской Pеспублики и организован Союзом Армейских Спортивных Клубов ЧР - UNIASK z.s.

 

Вперёд, Молдаване!

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář